Javni konkurs za izbor i imenovanje skupštine JP Radio televizija Velika Kladuša

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 32. Statuta Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 12/11), a u skladu sa članom 37. Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju JP Radio stanica Velika Kladuša sa odredbama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst), („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 7/10 i 7/13) i Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupština JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša i JP Veterinarska stanica Velika Kladuša d.o.o. Velika Kladuša i ponovnom objavljivanju Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP Radio televizija Velika Kladuša d.o.o. Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 11/17), Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP Radio televizija Velika Kladuša d.o.o. Velika Kladuša

I Predmet Javnog konkursa:

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova skupštine javnog preduzeća kojeg je osnivač Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša i to:
1- Skupštine JP “Radio televizija Velika Kladuša” d.o.o, Velika Kladuša (predsjednik i dva
člana)

II Opis upražnjene pozicije:

Skupština Javnog preduzeća nadležna je da:
– imenuje članove Nadzornog odbora
– donosi Statut i vrši njegove izmjene i dopune
– donosi Poslovnike na prijedlog Nadzornog odbora
– donosi Etički kodeks ponašanja na prijedlog Nadzornog odbora
– donosi Plan poslovanja na prijedlog Nadzornog odbora
– donosi cijene za osnovne djelatnosti Preduzeća
– donosi odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala
– donosi odluku o raspodjeli dobiti
– donosi odluke o pokrivanju gubitka
– donosi odluke o statusnim promjenama i reorganizaciji Društva
– donosi odluke o podjeli i prestanku Društva
– donosi odluku o izboru vanjskog revizora
– donosi odluku o naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
– donosi i druge odluke u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
– podnosi Općinskom vijeću izvještaj o radu i poslovanju Preduzeća najmanje jednom godišnje

III Mandat:

Mandat predsjednika i članova skupštine je četiri (4) godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja najviše u dva uzastopna mandata.

IV Uvjeti za poziciju:

Svi kandidati za poziciju predsjednika i člana skupštine moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete:

Opći uvjeti:

a) da su državljani Bosne i Hercegovine
b) da su stariji od 18 godina,
c) da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objave upražnjenih pozicija,
d) da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, odnosno da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji za koju se kandiduju,
e) da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine ,
f) da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu odredaba Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Bosne i Hercegovine“, broj: 70/08)

Posebni uvjeti:

a) najmanje VI ili VII stepen složenosti zanimanja (VŠS ili VSS) društvenog ili tehničkog smjera,
b) najmanje 5 godina radnog iskustva.
c) Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata, kao posebni uslovi uzimaju se u obzir slijedeći kriteriji:
d) stručne, iskustvene, komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
e) sposobnost tumačenja i primjene zakona i drugih propisa, a naročito koji se odnose na djelatnost JP,
f) prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandiduje,
g) sposobnost odlučivanja i nepristrasnog donošenja odluka i
h) rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuka poslodavca.

V Potrebni dokumenti:

Prijava na Javni konkurs treba biti potpisana i sadržavati oznaku skupštine javnog preduzeća i pozicije na koju se kandidira, kratku biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu se prilažu originalna ili ovjerene fotokopije dokumenata:

a) popunjene i ovjerene izjave (da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, da se na kandidata ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH, da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH, )
b) uvjerenje o državljanstvu
c) izvod iz matične knjige rođenih
d) uvjerenje o nekažnjavanju
e) ovjerena kopija diplome
f) uvjerenje o radnom iskustvu
g) Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uslova ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

VI Ostale napomene:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od datuma zadnje objave Konkursa u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, odnosno dnevnom listu „Oslobođenje“.
Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti u pisarnici Općine ili preporučeno poštom na adresu:

„Općina Velika Kladuša
Ulica Hamdije Pozderca broj 3
Komisija za izbor i imenovanje u organima tijela u kojima Općina Velika Kladuša ima pravni interes i zakonito pravo da vrši imenovanja“, uz naznaku
„Prijava na Javni konkurs za člana Skupštine JP “Radio televizija Velika Kladuša” d.o.o, Velika Kladuša– ne otvarati“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Komisija će na osnovu Javnog konkursa uz poštivanje principa utvrđenih Zakonom sačiniti rang – listu kandidata za predsjednika i članova Skupštine JP, na osnovu koje će Općinski načelnik utvrditi prijedlog odluke o imenovanju i dostaviti je Općinskom vijeću radi konačnog imenovanja predsjednika i članova skupštine javnog preduzeća kojeg je osnivač Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša.

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća
Fikret Bašić, prof.